DAY 7 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่เมโลดิก ที่ 4 และ 5

วันก่อนเราได้เรียนรู้เรื่อง Melodic Intervals 2nds & 3rds หรือโน้ตขั้นคู่ ที่ 2 และที่ 3 มาแล้ว วันนี้เรามาเรียนเปียโนด้วยตัวเอง ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง โน้ตขั้นคู่เมโลดิก ขั้นคู่ที่ 4 และที่ 5 (Melodic 4ths & 5ths) และเราจะฝึกเพลงสั้นๆ ชื่อ Good King Wenceslas และ My Fifth กันครับ

Day 7การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง Melodic 4ths 5ths

DAY 7 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่เมโลดิก ที่ 4 และ ที่ 5 (Melodic 4ths & 5ths)

ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 28 และ หน้าที่ 29 ได้มีรูปประกอบ และอธิบายไว้ว่า โน้ตขั้นคู่ที่ 4 บนแป้นเปียโน จะห่างกันโดยเว้นคีย์ขาว 2 ตัว ส่วนโน้ตขั้นคู่ที่ 5 จะห่างกันโดยเว้นคีย์ขาว 3 ตัว ตัวอย่างของตัวโน้ตคู่ 4 เช่น C-F และตัวโน้ตคู่ 5 เช่น C-G เป็นต้น

ศึกษารูปภาพ ให้มีความเข้าใจเรื่องโน้ตขั้นคู่ 4 และ 5  สร้างคุ้นเคย ทั้งโน้ตในบรรทัด 5 เส้น และบนแป้นคีย์เปียโน และควรฝึกหลายๆ รอบครับ

โน้ตขั้นคู่ที่ 4 และที่ 5 Melodic 4ths and 5ths

โน้ตเพลง Good King Wenceslas

ในเพลงนี้ เป็นจังหวะ 4/4 จะมีโน้ตขั้นคู่ที่ 4 ในห้องที่ 2 (มือขวา) จากโน้ต F ไป C และห้องที่ 6 (มือซ้าย) จากโน้ต F ไป C ครับ สังเกตุเครื่องหมายหยุดเต็มห้อง (Whole Rest) และเครื่องหมาย f หมายถึงเล่นเสียงดังนะครับ

โน้ตเปียโน เพลง Good King Wenceslas

ฝึกเพลง Good King Wenceslas

โน้ตเพลง My Fifth

ในบทฝึก My Fifth จังหวะ 4/4 จะมีโน้ตขั้นคู่ที่ 5 จากโน้ตตัว C ไป G ทั้งการเล่นในมือซ้ายและมือขวาครับ สังเกตุเครื่องหมายหยุดเต็มห้อง (Whole Rest) เครื่องหยุด 1 จังหวะ (Quarter Rest) และเครื่องหมายความดังของเสียงที่เล่น ทั้งเสียงเบา (p) และเสียงดัง (f) ด้วยครับ

โน้ตเปียโน เพลง My Fifth

ฝึกเพลง My Fifth

ในหนังสือหน้าที่ 28 จะเป็นแบบฝึกหัดเขียน การแยกแยะและจดจำโน้ตขั้นคู่ที่ 4 และที่ 5 ทั้งบนแป้นคีย์เปียโน และตัวโน้ตในบรรทัด 5 เส้นครับ

หลังจากฝึก โน้ตขั้นคู่เมโลดิก ที่ 4 และ 5 (Melodic 4ths & 5ths) เบื้องต้นได้คล่องแล้ว วันต่อไป เราจะศึกษาเรื่อง Harmonic 4th & 5ths หรือ โน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก ที่ 4 และ ที่ 5 กันครับ ก่อนไปตอนต่อไป ลองทบทวน เรื่อง Harmonic Intervals 2nds & 3rds ก่อนนะครับ

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

Leave a Comment