DAY 8 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก ที่ 4 และ 5

วันนี้เราฝึกหัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง เป็นวันที่ 8 แล้วครับ เรามาถึงหน้าที่ 30 และ 31 ในหนังสือเปียโน Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 Adult All-In-One Course ซึ่งจะมาเรียนรู้ในเรื่อง Harmonic 4ths & 5ths หรือ โน้ตขั้นคู่ ฮาร์โมนิก ที่ 4 และ ที่ 5 ฝึกสร้างความคุ้นเคยกับตัวโน้ต ในบรรทัด 5 เส้น และการใช้นิ้วบนแป้นคีย์เปียโน พร้อมกับ ฝึกเล่นเพลง Jingle Bells ซึ่งเป็นเพลงคริสมาส ง่าย ๆ สำหรับเด็ก หรือมือใหม่ หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกเล่นเปียโนครับ

DAY 8 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่ ฮาร์โมนิก ที่ 4 และที่ 5

Day 8 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

โน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก ที่ 4 และ ที่ 5 (Harmonic 4ths & 5ths)

โน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก เป็นโน้ตสองตัว ที่เล่นพร้อมๆ กัน โน้ต Harmonic คู่ 4 เช่น C กับ F หรือ D กับ G เป็นต้น สำหรับตัวอย่างโน้ตคู่ 5 เช่น C กับ G เป็นต้น ดูรูปประกอบ เพื่อความเข้าใจ และฝึกเล่นโน้ตคู่ 4 และ 5 ให้คล่องครับ

โน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก Harmonic 4ths and 5ths

โน้ตเปียโน เพลง Jingle Bells

โน้ตเปียโน เพลง Jingle Bells เป็นโน้ตเพลงคริสมาส ง่าย ๆ สำหรับมือใหม่ โน้ตเพลงนี้ มีจังหวะ 4/4 โดยเล่นที่เสียงดัง (f) เป็นเพลงสำหรับฝึก โน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก และโน้ตขั้นคู่เมโลดิก ที่ 4 และที่ 5 พร้อมกับฝึกการอ่านโน้ต ตัวขาว โน้ตตัวดำ โน้ตตัวกลม และเล่นทั้งมือซ้าย และมือขวา พร้อมกันครับ

สังเกตุโน้ต Harmonic ที่ 5 มือซ้าย โดยเล่นโน้ต C และ G พร้อมๆ กัน สำหรับโน้ต Harmonic ที่ 4 จะเล่นโน้ต D และ G พร้อมๆ กัน

การเล่นเพลงนี้ ให้มีความไพเราะมากขึ้น ควรเล่นมือขวา (melody) ให้มีเสียงดัง (loud) และเล่นมือซ้ายให้มีเสียงเบากว่ามือขวา (soft) จะทำให้เสียงของโน้ต melody เด่นขึ้น .. ควรฝึกการเล่นแบบนี้ให้คล่องครับ เราใช้สำหรับการเล่นเพลงต่อ ๆ ไป

โน้ตเปียโน Jingle Bells - Piano Sheet Music

ฝึกเพลง Jingle Bells

แบบฝึกหัด Dueling Harmonics

ในหนังสือหน้าที่ 31 เป็นการทบทวน และทำแบบฝึกหัด การอ่านโน้ต Harmonic Intervals ทั้งคู่ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5 ทั้งมือซ้ายและมือขวา เป็นการฝึกการเปลี่ยนนิ้ว จากโน้ตคู่ 4 เป็นคู่ 5 ให้มีความคล่องครับ

ฝึกโน้ตขั้นคู่ ฮาร์โมนิกที่ 4 ที่ 5 Dueling Harmonics

มาถึงตอนนี้ เราได้ฝึกเปียโนขั้นต้น ได้เรียนรู้เรื่อง Melodic Intervals 4ths & 5ths และ Harmonic Intervals 4ths & 5ths พร้อมกันได้ฝึกเพลงง่ายๆ กันแล้ว ฝึกทบทวนสิ่งที่ผ่านมาให้คล่อง โดยการฝึกช้า ๆ ซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ รอบ ก่อนจะไปฝึกบทเรียนในหนังสือหน้าต่อไปครับ

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

วันต่อไป วันที่ 9 เราจะไปเรียนรู้เรื่อง The C Major Chord และฝึกเพลง Brother John และเพลง Here’s A Happy Song กันครับ

Leave a Comment