DAY 21 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต E สำหรับมือซ้าย

Day 21 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาศึกษา หัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง โดยใช้หนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One ในหน้าที่ 64 และ 65 ครับ ในหนังสือหน้านี้ จะมีการแนะนำ โน้ตตัวมี หรือ E สำหรับการเล่นเปียโนมือซ้าย ศึกการเล่นคอร์ด G Major และ C Major อีกรูปแบบหนึ่ง และมีการฝึกหัดเล่นเปียโนเพลง Beautiful Brown Eyes กันครับ DAY 21 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต E สำหรับมือซ้าย โน้ตตัว E สำหรับมือซ้าย ในหนังสือหน้าที่ 64 มีรูปภาพแสดงตำแหน่งของโน้ตตัว E บนบรรทัด 5 เส้น สำหรับมือซ้ายในตำแหน่ง G Position และตำแหน่งของโน้ตตัว E … Read more