DAY 12 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จังหวะ 3/4 และ Dotted Half Note

Day 12 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เราศึกษา ฝึกเล่นเปียโนด้วยตัวเอง ถึงหน้า 40 และหน้า 41 ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course แล้วครับ ในหน้านี้เราจะเรียนเรื่อง จังหวะ 3/4 Dotted Half Note และฝึกทบทวนการเล่นเปียโนเสียดัง-เบา (Dynamics) พร้อมกับฝึกเพลง Rockets กันครับ

DAY 12 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จังหวะ 3/4 และ Dotted Half Note

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง Time Signature Dotted Half Note

จังหวะ 3/4 Time Signature

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง 3 4 Time Signature

จังหวะ 3/4 หมายถึง แต่ละห้องมี 3 จังหวะ และแต่ละจังหวะมีค่าเท่ากับ โน้ตตัวดำ หรือ Quarter Note

โน้ตประจุด (Dotted Half Note)

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง Dotted Half Note

Dotted Half Note หรือ โน้ตประจุด คือตัวโน้ตที่มี จุด (dot) อยู่ด้านหลัง หมายถึงเสียงของโน้ตตัวนั้นจะยาวขึ้นอีกครึ่งหนึ่ง หรือ มีความยาวเป็น 3/2 เท่าของโน้ตปกติ เช่น ถ้ามีจุดอยู่หลังโน้ตตัวขาว (2 จังหวะ) ก็จะมึความยาวเสียงเป็น 3 จังหวะเป็นต้น

โน้ตเปียโนเพลง Rockets

โน้ตเปียโน Rockets - Piano Sheet Music

เพลงนี้มีจังหวะเป็น 3/4 เล่นที่ความเร็วปานกลาง ประมาณ 100 BPM (Moderately Fast) ความดังของการเล่นในบรรทัดแรกจะมีความดังมาก (f) และเล่นบรรทัดที่สองมีความดังเบา (p) เพลงนี้จะมี Dotted Haft Note สำหรับการเล่นมือซ้าย ในห้องที่ 3, 7 และ 8 นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมายหยุดเต็มห้อง และเครื่องหมายหยุด 1 จังหวะ และทบทวนการเล่นเปียโนคอร์ด C Major และ G7 ด้วยครับ

ศึกษาโน้ตเปียโนให้เข้าใจ ก่อนเริ่มฝึกเพลง Rockets ครับ

ฝึกเปียโน เพลง Rockets

การฝึกเพลง Octave อื่นๆ

Octave ในทางดนตรี หมายถึง ขั้นคู่แปด หรือตัวโน้ตตัวที่สูงขึ้น 8 โน้ต หรือเป็นโน้ตตัวเดียวกันแต่มีเสียงสูงกว่า

  • เล่นเพลง Rockets อีกครับ โดยเล่นบรรทัดแรก Octave Middle C และเล่นบรรทัดที่สอง ใน Octave ที่สูงขึ้น (สูงขึ้น 8 ตัวโน้ต)
  • เล่นเพลง Rockets อีกครับ โดยเล่นบรรทัดแรก สูงขึ้น 1 Octave และเล่นบรรทัดที่สอง สูงขึ้น 2 Octave

ทบทวนสัญลักษณ์ความดังของเสียง (Dynamics)

  • f (forte) คือ เล่นเสียงดังมาก (loud)
  • mf (mezzo forte) คือ เล่นเสียงดังปานกลาง (moderately loud)
  • p (piano) คือ เล่นเสียงเบา (soft)

แบบฝึกหัดจังหวะ 3/4

ในหนังสือหน้าที่ 41 จะมีการฝึกแบบฝึกหัด จังหวะ 3/4 พร้อมกับ การฝึกเล่น Dynamics เสียงดัง เสียงเบา เสียงดังปานกลาง โดยเฉพาะโน้ต 3 ตัวในตอนท้าย (เสียงดัง แล้วค่อยๆ เบาลง) ควรฝึกแบบฝึกหัดให้คล่องก่อนไปหน้าต่อไปครับ

การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

วันต่อไป วันที่ 13 เราจะศึกษาเรื่อง Slurs และ Legato และฝึกเปียโนเพลง What Can I Share? กันครับ

Leave a Comment