DAY 16 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง ตำแหน่ง G Position

Day 16 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

ที่ผ่านมา เราได้ฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเอง เล่นตัวโน้ตในตำแหน่ง C (C Position) วันนี้เราจะมาเริ่มเล่นเปียโนในตำแหน่ง G (G Position) กัน พร้อมกับฝึก Melodic Intervals ฝึก Harmonic Intervals และฝึกหัดเล่นเพลง Love Somebody และเพลง A Friend Like You กันครับ

เนื้อหาและแบบฝึกหัดอยู่ในหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้าที่ 50 และหน้าที่ 51 ครับ

DAY 16 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง G Position

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง G Position - Love Somebody - A Friend Like You

ในหนังสือหน้าที่ 50 มีรูปอธิบาย G Position มือซ้ายและมือขวา ทั้งตำแหน่งของตัวโน้ตบนแป้นคีย์เปียโน และตำแหน่งของตัวโน้ตบรรทัด 5 เส้น และมีการอธิบายการใช้นิ้วสำหรับเล่นโน้ตต่างๆ ด้วย ศึกษา G Position จากรูปภาพให้เข้าใจครับ

รูปต่อมาจะเป็นแบบฝึกหัด การเล่น G Position ทั้งมือซ้ายและมือขวา เพื่อสร้างความคุ้นเคยกันตัวโน้ต ฝึกแบบฝึกหัดชุดนี้หลายๆ รอบ จะเป็นประโยชน์ในการเล่นเพลงต่อๆ ไปครับ

Intervals in G Position (โน้ตคู่ในตำแหน่ง G)

ในหนังสือหน้าที่ 50 มีแบบฝึกหัด สำหรับฝึก Intervals in G Position ทั้ง 2 แบบ คือ Melodic Intervals และ Harmonic Intervals

 • Melodic Intervals – ฝึกตามแบบฝึกหัด ทั้งมือซ้ายและมือขวา เพื่อเล่นโน้ตคู่ ตำแหน่งที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการอ่านตัวโน้ตคู่บนบรรทัด 5 เส้น และการเล่นโน้ตตัวต่างๆ บนแป้นคีย์เปียโน ดูการใช้นิ้วประกอบด้วยครับ เช่น มือขวา ใช้นิ้วหัวแม่มือเล่นโน้ต G และใช้นิ้วชี้เล่นโน้ต A
 • Harmonic Intervals – ฝึกตามแบบฝึกหัด ทั้งมือซ้ายและมือขวา เพื่อเล่นโน้ตคู่ ตำแหน่งที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการอ่านตัวโน้ตคู่บนบรรทัด 5 เส้น และการเล่นโน้ต 2 ตัวพร้อมๆ กันบนแป้นคีย์เปียโน เช่น การเล่นโน้ตคู่ที่ 2 มือขวา ใช้นิ้วหัวแม่มือกดโน้ต G และใช้นิ้วชี้กดโน้ตตัว A พร้อมๆ กันครับ

ฝึก Melodic Intervals และ Harmonic Intervals ในตำแหน่ง G

Melodic Intervals in G Position

Harmonic Intervals in G Position

โน้ตเปียโน เพลง Love Somebody

ดูโน้ตเปียโน เพลง Love Somebody ในหนังสือ หน้าที่ 51 ครับ

 • โน้ตจังหวะ 4/4
 • มีการใช้เล่น Slurs เพื่อการเล่นแบบ Legato (เล่นแบบต่อเนื่อง เสียงไม่ขาด)
 • มือขวาเล่นโน้ตในตำแหน่ง G (G Position)
 • มือซ้ายเล่นโน้ตคู่ ในตำแหน่งต่างๆ
 • มีการใช้ ตำหยุดจังหวะแบบเต็มห้อง
 • มีสัญญลักษณ์ Double Dots หรือเล่นย้อนต้้งแต่ต้นอีกรอบ
 • ความดังของเสียง ให้เล่นรอบแรกเสียงดัง (f) และเล่นรอบที่สองเสียงเบา (p)

ฝึกเปียโนเพลง Love Somebody

โน้ตเปียโน เพลง A Friend Like You

ดู โน้ตเปียโน เพลง A Friend Like You ในหนังสือ หน้าที่ 51 ครับ

 • โน้ตจังหวะ 4/4
 • เล่นที่ความเร็ว Moderately Slow คือประมาณ 100 BPM
 • เล่นที่ความดังปานกลาง (mf)
 • มือขวา เล่นเมโลดี โน้ต G Position
 • มือซ้าย เล่นโน้ตคู่ ที่ตำแหน่งต่าง ๆ
 • มีการใช้สัญลักษณ์ Slurs และ Tied Notes
 • มีการใช้สัญลักษณ์ ตัวหยุด 1 จังหวะ และตัวหยุด 2 จังหวะ
 • การเครื่องหมาย Double Dots คือเล่นสองรอบ โดยการเล่นในรอบที่สอง จะเล่นมือซ้ายในตำแหน่งที่เสียงต่ำลง 1 Octave หรือ 8 notes

ฝึกเปียโน เพลง A Friend Like You

แบบฝึกหัดทบทวน G Position

ในหนังสือหน้าที่ 52 และ 53 จะมีแบบฝึกหัด ให้เขึยน เพื่อทบทวน G Position การอ่านตัวโน้ต การเขียนตัวโน้ต ตำแหน่งตัวโน้ตแบบโน้ตคู่ ทั้ง Melodic Intervals และ Harmonic Intervals ควรฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เข้าใจและสามารถอ่านโน้ตได้คล่องขึ้นครับ

ใครที่เข้าใจเรื่อง G Position และฝึกแบบฝึกหัด Melodic Intervals, Harmonic Intervals, ฝึกเล่นเพลง Love Somebody และเพลง A Friend Like You คล่องแล้ว เราไปเรียนกันในบทต่อไปครับ

การฝึกเรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันอื่นๆ ก่อนหน้านี้

วันต่อไป วันที่ 17 เราจะเรียนเปียโนด้วยตัวเอง เรื่อง The Sharp Sign (#) และฝึกเพลง Money Can’t Buy Ev’rything! กันครับ

Leave a Comment