DAY 20 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือขวา

Day 20 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาห้ดเล่นเปียโน เรียนเปียโนด้วยตัวเอง จากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All0-In-One Course หน้าที่ 60 และ 61 กันครับ

เนื้อหาในหนังสือเรียนเปียโนวันนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเล่นคอร์ด G Major และคอร์ด D7 สำหรับมือขวา จะมีการฝึก Block Chord และ Broken Chord มีการฝึกการใช้ Damper Pedal และฝึกเพลง Harp Song กันครับ

DAY 20 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง คอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือขวา

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง สำหรับผู้ใหญ่ G Major D7 Chords RH - Damper Pedal - Harp Song

ดูรูปภาพในหนังสือหน้าที่ 61 แสดงตำแหน่งของคอร์ด G Major และคอร์ด D7 ทั้งตำแหน่งบนแป้นคีย์เปียโน และตำแหน่งของตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น รวมทั้งบอกการใช้นิ้วมือสำหรับตัวโน้ตแต่ละตัว

คอร์ด G Major สำหรับมือขวา

 • คอร์ด G Major ประกอบด้วยโน้ต G B และ D
 • ใช้นิ้ว 1 (นิ้วหัวแม่มือ) กดโน้ตตัว G
 • ใช้นิ้ว 3 (นิ้วกลาง) กดโน้ตตัว B
 • ใช้นิ้ว 5 (นิ้วก้อย) กดโน้ตตัว D

คอร์ด D7 สำหรับมือขวา

 • คอร์ด D7 ประกอบด้วยโน้ต F# C และ D
 • ใช้นิ้ว 1 (นิ้วหัวแม่มือ) กดโน้ตตัว F# (คีย์ดำ)
 • ใช้นิ้ว 4 (นิ้วนาง) กดโน้ตตัว D
 • ใช้นิ้ว 5 (นิ้วก้อย) กดโน้ตตัว D

ในหนังสือหน้าที่ 60 มีแบบฝึกหัด ฝึกการจับคอร์ด G Major และคอร์ด D7 เปลี่ยนไปมา ฝึกเล่นทั้ง 2 คอร์ดให้คล่องครับ

BLOCK Chords และ BROKEN Chords

 • Block Chord คือการเล่นโน้ตทั้ง 3 ตัว พร้อมๆ กัน
 • Broken Chord คือการเล่นทีละตัวโน้ต

ในตอนท้ายของหนังสือ หน้าที่ 60 มีแบบฝึกหัด ฝึก Block Chords และ Broken Chords สำหรับการเล่นคอร์ด G Major และ D7 ทั้งมือซ้ายและมือขวา ฝึกแบบฝึกหัดนี้ให้คล่องก่อนไปฝึกเพลง Harp Song ครับ

ฝึก Block Chords และ ฺBroken Chords

The Damper Pedal

Damper Pedal หรือเรียกว่า Sustain Pedal หรือ Loud Pedal เป็นแป้นเหยียบที่อยู่ด้านขวาสุด ใช้สำหรับทำให้เสียงเปียโนลากยาวต่อเนื่องขึ้น เสียงที่ออกมาจะมีความกังวาลและไพเราะขึ้นครับ (สำหรับ Pedal ตัวกลางและตัวซ้าย เราจะศึกษาต่อไปครับ)

วิธีการเหยียบ Damper Deal เราวางส้นเท้าด้านขวาที่พื้น และใช้ปลายเท้าเหยียบ Pedal ในโน้ตเปียโนจะใช้เครื่องหมายเส้นตัว U อยู่ใต้โน้ตที่ต้องเหยียบ Pedal ค้างไว้ โดยเริ่มเหยียบที่ตำแหน่ง Pedal Down และปล่อยที่ตำแหน่ง Pedal up (ดูในโน้ตเปียโน หน้าที่ 61 เพื่อความเข้าใจครับ)

โน้ตเปียโน เพลง Harp Song

 • โน้ตเปียโนจังหวะ 3/4
 • เล่นที่ความเร็วประมาณ 100 BPM (Moderately Slow)
 • เล่นเพลง 2 รอบ โดยเล่นเสียงดังปานกลาง (mf) ในรอบแรก และเล่นเสียงเบา (p) ในรอบที่สอง
 • ฝึกเล่น Broken Chords ทั้งคอร์ด G Major และคอร์ด D7
 • มีการใช้เส้น Slurs เพื่อให้เล่นแบบเสียงต่อเนื่อง (Legato)
 • มีการเหยียบ Damper Pedal โดยโน้ตบรรทัดที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จะเหยียบ Pedal หลังจากกดโน้ตตัวแรก และยก Pedal เมื่อกดโน้ตตัวสุดท้ายของบรรทัด .. สำหรับบรรทัดที่ 4 (บรรทัดสุดท้าย) จะเหยียบ Pedal ในห้องแรกและยกเมื่อจบห้องที่ 2  จะเหยียบ Pedal อีกครั้งหลังโน้ตตัวแรกของห้องที่ 3 และปล่อย (ยก) Pedal เมื่อกดโน้ตตัวสุดท้ายเสียงครบทั้ง 3 จังหวะ
 • *** ให้ศึกษาตำแหน่ง และวิธีการเหยียบ การยก Pedal ให้เข้าใจก่อนการฝึกครับ

ฝึกเปียโนเพลง Harp Song

หลังจากฝึกเพลง Harp Song ตามโน้ตเปียโนจนคล่องแล้ว ให้ฝึกเล่นอีกแบบหนึ่งคือ

 • เล่นห้องที่ 3 และ 4 ของแต่ละบรรทัด สูงขึ้นอีก 1 Octave
 • เล่นห้องที่ 1 และ 2 ของแต่ละบรรทัด ต่ำลง 1 Octave

แบบฝึกหัดคอร์ด G Major และ D7 สำหรับมือซ้ายและมือขวา

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง สำหรับผู้ใหญ่ Writing G Major D7 Chords for LH and RH

ในหนังสือหน้าที่ 62 และ 63 จะมีแบบฝึกหัด สำหรับเขียน เพื่อทบทวนเรื่องคอร์ด G Major และคอร์ด D7 ทั้งมือซ้ายและมือขวา ทบทวนเรื่อง Block Chords และ Broken Chords รวมทั้งฝึกเพลง Liza Jane .. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดนี้เพื่อความเข้าใจและเล่นได้คล่องขึ้นครับ

การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

หลังจากฝึกการเล่นคอร์ด G Major และ D7 ทั้ง Block Chord และ Broken Chord ได้คล่องแล้ว วันต่อไป วันที่ 21 เราจะไปศึกษาเรื่อง โน้ตตัว มี (E) สำหรับมือซ้าย และการจับคอร์ด C Major อีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งฝึกเพลง Beautiful Brown Eyes กันครับ .. ขอให้สนุกกับการเรียนเปียโนด้วยตัวเองครับ

Leave a Comment