DAY 21 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต E สำหรับมือซ้าย

Day 21 การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาศึกษา หัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง โดยใช้หนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One ในหน้าที่ 64 และ 65 ครับ

ในหนังสือหน้านี้ จะมีการแนะนำ โน้ตตัวมี หรือ E สำหรับการเล่นเปียโนมือซ้าย ศึกการเล่นคอร์ด G Major และ C Major อีกรูปแบบหนึ่ง และมีการฝึกหัดเล่นเปียโนเพลง Beautiful Brown Eyes กันครับ

DAY 21 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ต E สำหรับมือซ้าย

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง สำหรับผู้ใหญ่ Note E and G D7 C Chords for Left Hand

โน้ตตัว E สำหรับมือซ้าย

ในหนังสือหน้าที่ 64 มีรูปภาพแสดงตำแหน่งของโน้ตตัว E บนบรรทัด 5 เส้น สำหรับมือซ้ายในตำแหน่ง G Position และตำแหน่งของโน้ตตัว E บนแป้นคีย์เปียโน พร้อมกับการใช้นิ้ว โดยจะใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายสำหรับเล่นโน้ตตัว E

มีแบบฝึกหัดการเล่นโน้ตตัว E โดยการเล่น โน้ต G B D (เป็นการเล่น G Major Broken Chord) เล่นโน้ต G C E (เป็นการเล่น C Major Broken Chord) ให้ฝึกหัดเล่นหลายๆ รอบจนสามารถเล่นได้คล่องครับ

การเล่นคอร์ด C Major ในตำแหน่งอื่น

ที่ผ่านมาเราได้เล่นคอร์ด C Major มาแล้ว เป็นการกดแป้นคืย์เปียโนโน้ต C E G แต่เราสามารถเล่นคอร์ด C Major ได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ กดโน้ต G C E (มีการย้ายโน้ตตัว G ไปเล่นเสียงต่ำ)

ในหนังสือจะมึรูปภาพ แสดงตำแหน่งของคอร์ด G Major (หรือเขียนสั้นๆ ว่า G) และ C Major (หรือ C) ทั้งตำแหน่งบนแป้นคีย์เปียโน ตำแหน่งการเขียนโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น และการใช้นิ้วมือซ้าย

การจับคอร์ด G Major มือซ้าย

 • นิ้วก้อย (5) กดโน้ตตัว G
 • นิ้วกลาง (3) กดโน้ตตัว B
 • นิ้วหัวแม่มือ (1) กดโน้ตตัว D

การจับคอร์ด C Major (แบบใหม่) มือซ้าย

 • นิ้วก้อย (5) กดโน้ตตัว G
 • นิ้วชี้ (2) กดโน้ตตัว C
 • นิ้วหัวแม่มือ (1) กดโน้ตตัว E

ศึกษาให้เข้าใจพร้อมกับฝึก เล่นเปียโนโดยการเปลี่ยนคอร์ดไปมา ระหว่าง G Major และ C Major ให้คล่องครับ

การเตรียมความพร้อม การเล่นคอร์ด G D7 และ C

ในหนังสือหน้าที่ 65 จะมีโน้ตเปียโนมือซ้าย สำหรับใช้ Warm-Up การเล่นคอร์ด G D7 และ C โดยมีการเล่นทั้งแบบ Block Chord และแบบ Broken Chord เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกเล่นเปียโนเพลง Beautiful Brown Eyes

ให้ฝึกแบบฝึกหัด Warm-Up นี้หลาย ๆ รอบจนสามารถเล่นได้คล่อง ก่อนไปฝึกบทเพลงครับ

ฝึก Warm-Up การเล่นคอร์ด G D7 และ C

โน้ตเปียโนเพลง Beautiful Brown Eyes

ดูโน้ตเปียโน เพลง Beautiful Brown Eyes ในหนังสือในหน้าที่ 65 ครับ

 • โน้ตเปียโนจังหวะ 3/4
 • เล่นที่ความเร็ว Moderately Fast หรือประมาณ 100 BPM
 • เส่นความดังปานกลาง (mf)
 • มือขวา มีการเล่น Melody แบบ Broken Chord สำหรับคอร์ด G D7 และ C
 • มือซ้าย มีการเล่น แบบ Block Chord และแบบโน้ตคู่
 • มีการใช้เครื่องหมาย Slurs เพื่อให้เล่นเสียงต่อเนื่อง (Legato)
 • มีการใช้เครื่องหมาย เส้นโยงเสียง เพื่อให้มีเสียยาวขึ้น
 • ในสองห้องสุดท้ายของแต่ละบรรทัด มีการเหยียบ Pedal เพื่อให้เสียงลากยาวขึ้น

ศึกษาและอ่านโน้ตเปียโน เพลง Beautiful Brown Eyes ให้เข้าใจตัวโน้ตและสัญลักษณ์ต่างๆ ก่อนการฝึก โดยเริ่มฝึกที่ละห้องเล่นอย่างช้าๆ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถเล่นได้ทั้งเพลง สำหรับห้องใหนที่เล่นผิดหรือมีปัญหา ให้ฝึกเฉพาะห้องนั้น เป็นพิเศษ

ฝึกเล่นเพลง Beautiful Brown Eyes

แบบฝึกหัด ฝึกเขียน โน้ต E และคอร์ด C สำหรับมือซ้าย

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง Writing E Note and C Major Chord for Left Hand

ในหนังสือหน้าที่ 66 และ 67 จะมีแบบฝึกหัด ฝึกอ่านและเขียนโน้ต ทั้งการอ่านโน้ตทีละตัว และการอ่านคอร์ดบนบรรทัด 5 เส้น พร้อมกับฝึกเล่น Broken Chord ฝึกเล่น Block Chord และการเล่นแบบ โน้ตคู่ (Intervals) ควรฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อให้สามารถเข้าใจ อ่านโน้ตแบบต่าง ๆ และเล่นได้คล่องขึ้น ก่อนข้ามไปศึกษาตอนต่อไปครับ

การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

วันต่อไป วันที่ 22 เราจะไปหัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง การเล่นโน้ต E สำหรับมือขวา การจับคอร์ด C Major มือขวาอีกแบบหนึ่ง และฝึกเปียโนเพลง Alpine Melody กันครับ

Leave a Comment