DAY 5 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่เมโลดิก Melodic Intervals

วันนี้เราจะมาศึกษาเรื่อง Melodic Intervals หรือ ขั้นคู่เมโลดิก หรือขั้นคู่เสียงทำนอง และฝึกเพลง Au Claire De La Lune และเพลง Tisket, A Tasket โดยอ้างอิงจากหนังสือ Alfred’s Basic Adult Piano Course Level 1 All-In-One Course หน้า 24 ครับ

Day 5 การเรียน เปียโน ด้วยตัวเอง Melodic Intervals

DAY 5 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่เมโลดิก Melodic Intervals

ขั้นคู่เมโลดิก (Melodic Intervals)

ขั้นคู่เมโลดิก Melodic Intervals

ขั้นคู่เมโลดิก เป็นการเล่นโน้ต 2 ตัว ไม่พร้อมกัน โดยโน้ตทั้งสองตัวจะมีระยะห่าง ขั้นคู่ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 หรือ ที่ 5

  • ขั้นคู่ที่ 2 จะมีระห่างของตัวโน้ต 1 ตัว (โน้ตติดกัน)
  • ขั้นคู่ที่ 3 จะมีระห่างของตัวโน้ต 2 ตัว (โน้ตตัวเว้นตัว)
  • ขั้นคู่ที่ 4 จะมีระห่างของตัวโน้ต 3 ตัว
  • ขั้นคู่ที่ 5 จะมีระห่างของตัวโน้ต 4 ตัว

ลองศึกษา โน้ตขั้นคู่ที่ 2 และที่ 3 จากรูปภาพครับ

โน้ตเพลง Au Claire De La Lune

โน้ตเพลง Au Claire De La Lune

ฝึกเพลง Au Claire De La Lune

มาฝึกเพลง Au Claire De La Lune เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ โน้ตขั้นคู่ที่ 2 และ 3 ครับ พร้อมกับทบทวนโน้ตตัวดำ โน้ตตัวขาว โน้ตตัวกลม และเครื่องหมายเล่นย้อน (Double Dots)

สังเกตุในโน้ตจะมีตัวอักษร p อยู่ในห้องแรก เป็นสัญลักษณ์บอกความดังของเสียง (Dynamic Sign) โดยตัว p (piano) หมายถึง เล่นที่ความดังเบา ๆ (soft) โดยผู้เล่นเปียโนเป็นคนกำหนดเองว่า เล่นเบาๆ ควรเบาแค่ไหน

สามารถ Download ไฟล์ PDF โน้ตเปียโนฟรี เพลง Au Claire De La Lune รูปแบบอื่น ๆ เพื่อฝึกเพิ่มเติม ได้ที่นี่

โน้ตเพลง Tisket, A Tasket

สังเกตุในโน้ตจะมีตัวอักษร mf อยู่ในห้องแรก เป็นสัญลักษณ์บอกความดังของเสียง (Dynamic Sign) โดยตัว mf (mezzo forte) หมายถึง เล่นที่ความดังปานกลาง (moderately loud)

โน้ตเพลง Tisket A Tasket

ฝึกเพลง Tisket, A Tasket

สามารถ Download PDF FREE โน้ตเปียโนฟรี เพลง A Tisket A Tasket แบบอื่นๆ เพื่อฝึกเพิ่มเติม การเรียนเปียโนด้วยตัวเอง ได้ที่นี่

แม้ว่าการฝึกในหน้าที่ 24 นี้ จะเป็นบางส่วนของเพลง สั้นๆ ง่ายๆ ไม่ยากนัก แต่สำหรับนักเปียโนมือใหม่ ความฝึกหลายๆ รอบ เพื่อให้สามารถอ่านโน้ตในบรรทัด 5 เส้น ทั้งในส่วนของ มือซ้ายและมือขวา เล่นได้คล่อง ทั้งเสียงหนักเบา และจังหวะที่ถูกต้อง

ส่วนในหนังสือหน้าที่ 25 เป็นการอธิบายเพิ่มเติม Measuring Melodic 2nds & 3rds หรือระยะห่างของโน้ตสำหรับ ขั้นคู่ที่ 2 และขั้นคู่ที่ 3 ในบรรทัด 5 เส้น พร้อมกับมีแบบฝึกหัดให้ฝึกอ่านโน้ตและเขียนเพิ่มเติม ศึกษาและทำแบบฝึกหัดในหน้าที่ 25 นี้ เพื่อที่จะทำให้การอ่านโน้ตในบรรทัด 5 เส้นได้คล่องขึ้นครับ

เรียนเปียโนด้วยตัวเอง วันก่อนหน้านี้

ขอให้สนุกกับการฝึกหัดเล่นเปียโนด้วยตัวเองครับ และบทต่อไป เราจะศึกษา DAY 6 เรียนเปียโนด้วยตัวเอง โน้ตขั้นคู่ฮาร์โมนิก Harmonic Intervals ครับ

Leave a Comment